Status prawny

Statut

STATUT

Pobiedziskiego Ośrodka Kultury

 

I. Przepisy ogólne

§1.

 Pobiedziski Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem Kultury działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

   kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

2. niniejszego statutu

3. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§2.

1.Ośrodek Kultury jest  samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielniegospodarująca przydzieloną i nabytą częścią mienia, której Organizatorem jest Gmina Pobiedziska.

2.Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

 

§3.

1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Pobiedziska.

2. Adres: 62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21.

3. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Miasto i Gmina Pobiedziska.

4. Ośrodek Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

 

§4. Ośrodek Kultury:

1. Używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu oraz Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem identyfikacyjnym REGON.

2. Może posiadać znak graficzny (logo).

 

II. Cele i zadania Ośrodka Kultury.

§5.

1. Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także wspieranie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska, jak również koordynowanie przedsięwzięć z zakresu kultury z innymi dziedzinami życia społecznego.

2. Służy zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, wychowania przez sztukę i edukacji mieszkańców gminy.

3. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej

   państwa oraz Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, a także na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.

 4. Podstawowym celem ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

 

§6.

1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

     a)   rozpoznanie, rozbudowanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Pobiedziska,

     b)   nadzór i opieka nad przekazanym jednostce mieniem gminy, w tym nad budynkiem Ośrodka Kultury i innymi obiektami użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Pobiedziska oraz zapewnienie na tych obiektach bezpiecznych warunków do prowadzenia w nich różnych form aktywności kulturalnej i edukacyjnej.    c)   udostępnianie posiadanych obiektów i urządzeń dla potrzeb kultury i edukacji na zapotrzebowanie innych jednostek samorządowych oraz zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji,

    d)    przygotowanie rocznego kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych,

    e)    współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska,

    f)   współpraca z sołectwami w zakresie wspierania organizacji różnych form aktywności kulturalneji edukacyjnej,

    g)    tworzenie warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom niepełnosprawnym,

    h)    przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

    i)    kształtowanie aktywnych wzorów uczestnictwa w kulturze,

    j)    tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

    k)   tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,

    l)    kultywowanie miejscowych tradycji i wspieranie inicjatyw kulturalnych,

   m)   wspieranie działalności Klubu Seniora,

    n)   przedstawienie Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska sprawozdania rocznego z działalności prowadzonej przez Ośrodek Kultury,    o)    wykonywanie innych zadań o charakterze kulturalno – edukacyjnym zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

2. Zadania wymienione w ust. 1 Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez:

    a)    prowadzenie stałych form działalności w postaci sekcji i zespołów artystycznych, szkoleń, klubów, kół zainteresowań,

   b)    prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizację koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

    c)    organizowanie: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,

    d)    form indywidualnej aktywności kulturalnej i edukacyjnej,

    e)   imprez i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych,

    f)   organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki,

    g)   organizowanie wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej,

    h)   udzielania pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych,

    i)   współpracę z Instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

    j)   organizacje wycieczek i wyjazdów integracyjnych oraz imprez turystycznych.

3. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność instrukcyjno-metodyczną.

 

§7.

1. Ośrodek może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

    a)    prowadzić impresariat turystyczny,

    b)    prowadzić działalność wydawniczą,

    c)    świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne, oraz świadczyć inne usługi w zakresie kultury,

    d)    prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego,

    e)     prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

    f)    organizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

    g)    Wynajmować sprzęt i pomieszczenia,

    h)    świadczyć usługi gastronomiczne,

    i)    organizować wycieczki oraz wypoczynek letni i zimowiska,

    j)   organizować biwaki,

    k)    prowadzić działalność gospodarczą związaną z potrzebami środowiska,

    l)    organizować imprezy plenerowe.

2. Decyzja o podjęciu przez Ośrodek Kultury określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.

 

§8.

Ośrodek Kultury może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

III. Organy i jego organizacja.

§9.

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Ośrodka Kultury, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Dyrektor Ośrodka Kultury wykonyje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka Kulturyna podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§10.

1. Organem zarządzającym Ośrodkiem Kultury jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek Kultury na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa albo zawiera i rozwiązuje umowę o zarządzanie.

3. Przy Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniotwórcze i doradczo-konsultacyjne.

4. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. Członków Rady poiwołuje Dyrektor po zasięgnieciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

 

§11.

Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§12.

Wynagrodzenie pracowników Ośrodka Kultury określane jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla instytucji kultury.

 

§13.

Dyrektor może tworzyć filie Ośrodka Kultury.

 

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka.

§14.

Ośrodek Kultury jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych

 

§15.

Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadachokreślonych w ustawie o organizowaniu działalnosci kulturalnej oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych i stawę o rachunkowości.

 

 §16.

Podsrawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, sporządzony zgodnie z przepisamio finansach publicznych ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokosci dotacji udzielonej przez Gminę Pobiedziska.

 

§17.

Źródłami finansowania Ośrodka Kultury są:

1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2. przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu,

3. Przychody z pobieranych opłat,

4. dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy,

5. dotacje celowe z budżetu państwa,

6. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

§18.

Przychody zdziałalności Ośrodka Kultury służą realizacji celów statutowych.


§19.

Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, zgodne z odrębnymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, zatwierdza Organizator.

 

V. Postanowienia końcowe.

§20.

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§21.

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Ośrodka Kultury mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2012 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mieczysław Wolski
Ilość wyświetleń: 7605
02 grudnia 2015 19:41 (Mieczysław Wolski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2015 19:09 (Mieczysław Wolski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2015 15:49 (Mieczysław Wolski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)